Produkt dnia
Smart Socket Marble
Smart Socket Marble
14,90 zł
szt.
Smart Socket Multicolor
Smart Socket Multicolor
14,90 zł
szt.
Smart Socket Black
Smart Socket Black
9,90 zł
szt.
Smart Socket Owl
Smart Socket Owl
14,90 zł
szt.
Smart Socket Vintage Floral Rosebud
Smart Socket Vintage Floral Rosebud
14,90 zł
szt.
Smart Socket Mint
Smart Socket Mint
9,90 zł
szt.
Smart Socket Rose
Smart Socket Rose
9,90 zł
szt.
Smart Socket Giraffe
Smart Socket Giraffe
14,90 zł
szt.
Holder Black
Holder Black
9,90 zł
szt.
Ring Diamond Kitten with blue bow
Ring Diamond Kitten with blue bow
11,90 zł
szt.
Ring Diamond Kitten with pink bow
Ring Diamond Kitten with pink bow
11,90 zł
szt.
Ring London- light blue
Ring London- light blue
11,90 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN serwisu internetowego COTZE.COM z 21.05.2018

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach strony internetowej;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony cotze.com;

3. Serwis internetowy (witryna) – strona internetowa dostępna pod adresem cotze.com , za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Towar – produkty prezentowane w Serwisie Internetowym; Prezentujemy wyłącznie nowe produkty.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.cotze.com

2.2. Serwis internetowy, działający pod adresem cotze.com, prowadzony jest przez INOPARTY KAMILA LIPSKA z siedzibą w Krakowie:

INOPARTY KAMILA LIPSKA

Ul. Sąsiedzka 28E/1

30-385 Kraków

Nip:679-280-65-31

Email: biuro@cotze.com

Tel: 608 456 878

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach witryny;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach witryny;

c.) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach witryny.

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa INOPARTY KAMILA LIPSKA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem witryny do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych witryny, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 

III. Zasady korzystania ze strony internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z witryny jest rejestracja w jej ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron witryny.

3.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, sposobie naliczania opłat do ceny ostatecznej oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. INOPARTY KAMILA LIPSKA może pozbawić Klienta prawa do korzystania z witryny, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów strony www.cotze.com,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez INOPARTY KAMILA LIPSKA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię INOPARTY KAMILA LIPSKA.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z witryny, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody INOPARTY KAMILA LIPSKA.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach witryny niezamówionej informacji handlowej (spam),

c.) korzystania z witryny w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla INOPARTY KAMILA LIPSKA,

d.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e.) korzystania z witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy

4.1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem witryny należy wejść na stronę internetową www.cotze.com,  dokonać wyboru  towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie i przechodzę do płatności” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z witryny wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) sposobie dostawy,

e.) podanych danych osobowych Klienta

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie i przechodzę do płatności”.

4.6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z INOPARTY KAMILA LIPSKA Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów możliwa jest w dowolne miejsce na Świecie i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Towary wysyłane są z magazynu w Polsce.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową. Koszty dostawy wynoszą 0zł przy wysyłce przesyłką pocztową. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty przez INOPARTY KAMILA LIPSKA.

5.5. O fakcie zaksięgowania wpłaty klient zostanie poinformowany mailowo.

5.6. INOPARTY KAMILA LIPSKA nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki niedoręczone jeśli klient poda nieprawidłowy adres dostawy podczas składania zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 86 1160 2202 0000 0002 6630 5384  

b.) płatnością w systemach elektronicznych płatności dostępnych na stronie

c.) banki dostępne w usłudze "Pay-by link"

 • mTransfer-mBank
 • Inteligo-PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO-IKO
 • Bank PKO-IPKO
 • Bank Pekao-PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK-POlSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy 24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BANK BGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Milennium BANK
 • BOŚ Bank
 • City Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET-Bank Expres
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-MOBILE-Usługi Bankowe

     Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze "Płatności Shoper"

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Master Card Electronic
 • Maestro

d.) w przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do kart płatniczej Zamawiającego.

6.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Konsument ma 14 dni na skorzystanie z tego prawa.

7.2. Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się z momentem otrzymania zakupionego towaru przez konsumenta lub osobę trzecią, wskazaną przez niego.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.4. INOPARTY KAMILA LIPSKA niezwłocznie od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązuje się przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5. INOPARTY KAMILA LIPSKA nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zobowiązuje się zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta.

7.6. INOPARTY KAMILA LIPSKA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. INOPARTY KAMILA LIPSKA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8. Konsument ma obowiązek zwrócić otrzymany towar wraz z dokumentem zakupu niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14-nastu dni od otrzymania adresu, na który należy odesłać przesyłkę.

7.9. Adres do odesłania towaru  INOPARTY KAMILA LIPSKA zobowiązuje się podać konsumentowi do 5. (pięciu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na konieczność kontaktu ze sprzedawcą i ustalenia na jaki adres należy odesłać przesyłkę.

7.10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, minimalizujący ryzyko ewentualnych uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.11. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. W przypadku gdy Klient otrzymał towar niesprawny lub uszkodzony, serwis zobowiązuje się pokryć koszty odsyłki towaru do wskazanego Magazynu przesyłką listową poleconą Poczty Polskiej. Odesłanie towaru innymi sposobami nie będzie refundowane. INOPARTY KAMILA LIPSKA ponosi pełną odpowiedzialność za odesłany towar. W przypadku zatwierdzonego zaginięcia lub niedostarczenia przesyłki bez winy Klienta,  INOPARTY KAMILA LIPSKA zobowiązuje się zwrócić Klientowi całość poniesionych kosztów.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail biuro@cotze.com

8.2. INOPARTY KAMILA LIPSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Towary oferowane w serwisie objęte są 12-miesięczną gwarancją serwisową. Nie są objęte gwarancją producenta.

8.4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.5. W przypadku gdy Klient otrzymał towar niesprawny lub uszkodzony, serwis zobowiązuje się pokryć koszty odsyłki towaru pod wskazany przez serwis adres przesyłką listową poleconą Poczty Polskiej. Odesłanie towaru innymi sposobami nie będzie refundowane. Adres INOPARTY KAMILA LIPSKA zobowiązuje się podać klientowi do 5. (pięciu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

8.6.  INOPARTY KAMILA LIPSKA ponosi pełną odpowiedzialność za odesłany towar. W przypadku zatwierdzonego zaginięcia lub niedostarczenia przesyłki bez winy Klienta,  INOPARTY KAMILA LIPSKA zobowiązuje się zwrócić Klientowi całość poniesionych kosztów.

8.7. Jeżeli INOPARTY KAMILA LIPSKA nie zdoła uczynić zadość żądaniom klienta o których mowa w 8.4. w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - kupujący od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

8.8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. INOPARTY KAMILA LIPSKA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić INOPARTY KAMILA LIPSKA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@cotze.com.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej strony internetowej.

9.5. INOPARTY KAMILA LIPSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty odebrania wiadomości, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca

10.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i celu jej realizacji,  zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie

 


 

Płatności Shoper
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl